OBIEKT NIEZLICZONYCH AKTÓW

Kambodża nie chce być obiek­tem niezliczonych aktów agresji i gwałcenia jej terytorium, pod­czas których giną żołnierze i chłopi. Nie chce, aby samoloty la­tały nad jej terytorium i fotografowały obiekty wojskowe i lot­niska jak to miało miejsce około 100 razy tylko w lipcu i sierp­niu. Nie chce dłużej oglądać obcych okrętów naruszających jej wody terytorialne […]”. Polemizując z wypowiedziami przedsta­wiciela Tajlandii, że Kambodża ignoruje ONZ i szuka gwarancji dla swej neutralności, poza nią, Huot Sambot powiedział, że Kambodża pragnęłaby bardzo, aby przedstawiciel sekretarza ge­neralnego zajął się badaniami aktów agresji, piractwa i morderstw dokonanych przez Tajlandczyków i południowych Wietnam­czyków” .

0 Comments : 06.10.16

Wycieczka do pięknego Krakowa

Kraków jest uznawany za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, a nawet w całej Europie. Co roku do Krakowa przyjeżdża setki tysięcy turystów z całego świata. Miasto jest zapełnione turystami nawet w okresie zimowym. To miasto, które zawsze jest atrakcyjne i chętnie odwiedzane. To miasto, które oferuje turystom masę atrakcji kulturalno-rozrywkowych. To miasto w którym chętnie żyją i tworzą artyści, w tym Nobliści jak Szymborska. Znajdują się w nim kultowe miejsca dla kultury jak Piwnica pod Baranami. To również niesamowite zabytki jak Wawel nad bulwarami, Barbakan, Kościół Mariacki i przepiękne Stare Miasto z rozległym rynkiem. Kraków ma swój specyficzny klimat, którego nie można znaleźć w żadnym innym mieście. Oprócz zabytków miasto oferuje również liczne galerie handlowe, kina, teatry, kluby, restauracje, kawiarnie itd. W Krakowie można odpocząć, zapoznać się z historią, dużo zwiedzać i rozerwać się. Na dodatek Kraków to bogata baza turystyczna. Nocleg znajdują tu najbardziej wymagający turyści i szukający oszczędności studenci.

0 Comments : 05.21.12

Podróże z biurem podróży

Jeśli mamy w ciągu roku do dyspozycji dwa, lub zapewne maksymalnie trzy tygodnie urlopu, to chcemy, aby ten czas wypoczynku był dla nas maksymalnie przyjemny i pozwolił nam na regenerację sił po roku ciężkiej pracy i pozwolił na powrót w dobrym humorze i z całą masą dobrych wspomnień do domu. Zazwyczaj nie bardzo chcemy się zajmować organizacją takiego wyjazdu. Wybieramy sobie miejsca, które chcemy zobaczyć i z resztą zdajemy się na biuro podróży. To ono organizuje najlepiej nasze podróże, wybierze dobre miejsca na noclegi i zapewni opiekę na miejscu. Taka zorganizowana turystyka jest najczęściej wybieraną formą podróżowania. Zwalania nas z załatwiania czegokolwiek, poza podpisaniem stosownej umowy z biurem podróży i zarezerwowaniem sobie urlopu. To duża zaleta, bo pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na wypoczynku. Oczywiście, może się zdarzyć, że będą jakieś niedociągnięcia organizacyjne, ale jeśli wybierzemy sprawdzonego operatora i zapoznamy się dobrze z umową, to powinniśmy uniknąć przykrych niespodzianek.

0 Comments : 04.2.12

PROBLEM PODEJMOWANIA DECYZJI

Problematyka związana z podejmowaniem decyzji politycznych różni się w sposób zasadniczy od rozwa­żań nad decyzjami dotyczącymi innych dziedzin życia.Podejmowanie określonej decyzji wyznaczone jest za­zwyczaj przez jednoznacznie sformułowany cel, który należy osiągnąć. Może to być maksymalny zysk, zaspo- kojenie zapotrzebowania odbiorcy, wytworzenie okreś­lonej ilości produktu itp. W takich przypadkach, tzn. gdy cel działania jest jednoznacznie określony, proce­dura formułowania decyzji może opierać się na osiąg­nięciach badań operacyjnych , które pozwalają wybie­rać decyzje optymalne na podstawie danych szczegóło­wych.W sferze polityki formalizacja metod formułowania decyzji jest niebywale utrudniona, głównie z powodu niemożności jednoznacznego, a zarazem konkretnego (wymiernego) wyznaczenia celu działania, a także dla­tego, że celem tym mogą być wartości, w stosunku do których formalizacja jest wręcz niemożliwa.

0 Comments : 12.9.16

NAJLEPSZY WYBÓR

„Najlepszy” wybór zależy w znacznym stopniu od tego, w jakich warunkach podejmuje się de­cyzję, tzn. jak określony jest wynik. Mogą to być: warunki pewności, kiedy znany jest skutek (wynik) określonego działania przed jego realizacją; warunki tego typu nie występują lub też występują bardzo rzadko w sferze działań politycznych; 2) wa­runki ryzyka, kiedy znane jest jedynie określo­ne prawdopodobieństwo realizacji danego wyniku; te­ka sytuacja jest charakterystyczna dla zjawisk politycz­nych; 3) warunki niepewności, kiedy nie są znane prawdopodobieństwa wyników określonego spo­sobu działań; takie sytuacje w dziedzinie polityki zda­rzają się głównie wtedy, gdy podejmuje się decyzje ad hoc, bez możliwości wcześniejszego rozpoznania sytua­cji w sytuacji politycznie przymusowej.

0 Comments : 12.9.16

NIEZBĘDNA PRÓBA

Niezbędna jest także próba wyznaczenia ich wpływu na interesującą nas sy­tuację. Takie działania umożliwią realną ocenę prawdo­podobnych skutków podejmowanych decyzji. Można także zmniejszać liczbę czynników niestercwnych przez wybór określonej taktyki działania. Od zakresu i liczby wiarygodnych informacji zależy w znacznej mierze optymalna decyzja. Szukając najlepszego rozwiązania problemu pożądane są wszel­kie ekspertyzy specjalistów, działaczy, ośrodków bada­nia opinii publicznej itp. Najważniejsze jest, aby zbiór informacji o danym problemie był wiarygodny, a posz­czególne informacje istotne dla jego rozwiązania.Rozwiązanie problemu polega na wyborze „najlep­szego” z rozważanych sposobów działania. Podjęcie de­cyzji — to postanowienie realizacji wybranego sposo­bu działania.

0 Comments : 12.9.16

W SFERZE POLITYKI

W sferze po­lityki takim kryterium powinno być maksymalne za­spokojenie potrzeb całego społeczeństwa. Wiadomo jed­nak, że nigdy nie zrealizuje się pragnień wszystkich, że stosuje się określone priorytety wobec poszczególnych grup społecznych, warunków historycznych, etapu rea­lizacji celu itp. Wiadomo też, że realizacja potrzeb jed- nej grupy społecznej powoduje jednoczesne niezreali­zowanie potrzeby innych grup. Za takie wymierne kry­terium należałoby zatem — jak się wydaje — uznać „minimalizację kosztów społecznych”.Zdawanie sobie sprawy z istnienia czynników niesterownych jest niesłychanie istotne i wszelkie po­stępowanie optymalizacyjne nie biorące ich pod uwagę jest z góry skazane na niepowodzenie. Przy szukaniu optymalnego rozwiązania problemu konieczne jest zi­dentyfikowanie tych czynników.

0 Comments : 12.9.16

SPOSÓB DZIAŁANIA

Nie zawsze przy tym dla realizatorów jest oczywisty stosunek wynikania między celem pośrednim a końcowym.Należy jeszcze podkreślić, że zamierzone cele mogą zmieniać się w czasie, co musi powodować weryfikację nie tylko celów, ale i sposobów ich realizacji. Z tego faktu należałoby sobie zdawać spnawę przed formuło­waniem celów politycznych.Sposobów działania i realizowania formułowa­nych celów politycznych może być bardzo wiele. W sfe­rze zjawisk politycznych nigdy nie bierze się pod uwa­gę wszystkich możliwych sposobów realizacji, a jedynie takie, które ze względu na przyjętą hierarchię wartości zapewniają utrzymanie władzy, gwarantują zachowanie równowagi społecznej, powodują jak najmniejsze kosz­ty społeczne. Rozważania nad problemem, „który ze sposobów realizacji będzie najlepszy?”, muszą opierać się na określonym wymiernym kryterium.

0 Comments : 12.9.16

SKŁADNIK SYTUACJI

W takich wy­padkach hierarchia wartości może być niejednakowa dla decydujących i realizatorów, co w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, kiedy decyzja jest opty­malna, natomiast jej realizacja temu kryterium nie od­powiada. Konieczne są zatem szczegółowe instrukcje dotyczące realizacji, zapobiegające zmianie założeń opty­malizacyjnych. Ten składnik sytuacji decyzyjnej powinien charakteryzować się konkretnością, lepiej jest bowiem z punktu widzenia procedury optymalizacyjnej, gdy po­żądany cel daje się szczegółowo sformułować. To z ko­lei powoduje, że spośród możliwych środków jego rea­lizacji łatwiej wyznaczyć środki najlepsze, zanalizować ich wszystkie wady i zalety, ustalić społeczne koszty realizacji danego celu.

0 Comments : 12.9.16

PREFERENCJE SPOŁECZNE

Ustalenia wymagają także preferencje społeczne i cały zespół zagadnień, o których wcześniej mówiliśmy. Zoptyma­lizowanie tego etapu powinno polegać na zapewnieniu wszechstronnej informacji o sytuacji społecznej, aby łatwo było wyodrębniać problemy rzeczywiście ‚wyma­gające rozwiązania. Postawienie problemu sugeruje zwykle propozycję jego rozwiązania, przy czym pożą­dane byłoby przedstawienie przewidywanych, społecz­nych skutków określonych posunięć. Decydujący — to zwykle organizacja lub in­stytucja społeczna, która powinna dysponować — ogól­nie biorąc — odpowiednimi kwalifikacjami do podej­mowania decyzji politycznych, -kwalifikacje te, bo nie tylko indywidualne cechy osobowościowe, ale także sprawność działania, szybkość realizacji społecznych zapotrzebowań. Może zdarzyć się tak, że jedna osoba podejmuje decyzję, a druga ją realizuje.

0 Comments : 12.9.16

MODELOWY PUNKT WYJŚCIA

Modelowym punktem wyjścia procesu decyzyjnego jest określona sytuacja, w której muszą -wystąpić na­stępujące jej elementy:problem, który wymaga rozwiązania;osoba lub zespół osób (decydujący), którym zależy na rozwiązaniu problemu;cel (wynik), który jest pożądany i który ma war­tość dodatnią dla decydenta;nieznajomość najlepszego sposobu rozwiązania problemu, inaczej też — stan wątpliwości co do tego, który wybór jest najlepszy;czynniki, które mają wpływ na wynik, a nie pod­dają się sterowaniu;zbiór informacji o danym problemie . W odniesieniu do zjawisk politycznych „prob­lemem” wymagającym rozwiązania będą określone in­teresy społeczne, a raczej konflikty między grupami ludzi reprezentujących odmienne interesy.

0 Comments : 12.9.16

WARUNKI OPTYMALNOŚCI

Pomocna w tym, aby ex antę mówić o zoptyma­lizowanej decyzji politycznej jest przede wszystkim analiza historyczna procesu decyzyjnego w dziedzinie polityki, następnie oparta na naukowych podstawach umiejętność przewidywania zjawisk społecznych, a tak­że umiejętność „wyliczania” określonego prawdopodo­bieństwa interesujących zjawisk. Warunki optymalno- ści decy zji politycznej muszą uwzględniać czynniki, któ­re najbardziej przyczyniają się do efektywności społecz­nej decyzji, które to warunki kształtują się lub istnieją przed jej podjęciem. Powinny one także uwzględniać przewidywane warunki realizacji tej decyzji. Zanalizujmy zatem proces decyzyjny i spróbujmy znaleźć takie jego etapy, w których jest możliwa inge­rencja w kierunku sformułowania decyzji „najlepszej”, inaczej mówiąc — spróbujmy znaleźć te części procesu decyzyjnego, które poddają się sterowaniu.

0 Comments : 12.9.16

Następna strona »