//////

PROBLEM PODEJMOWANIA DECYZJI

Problematyka związana z podejmowaniem decyzji politycznych różni się w sposób zasadniczy od rozwa­żań nad decyzjami dotyczącymi innych dziedzin życia.Podejmowanie określonej decyzji wyznaczone jest za­zwyczaj przez jednoznacznie sformułowany cel, który należy osiągnąć. Może to być maksymalny zysk, zaspo- kojenie zapotrzebowania odbiorcy, wytworzenie okreś­lonej ilości produktu itp. W takich przypadkach, tzn. gdy cel działania jest jednoznacznie określony, proce­dura formułowania decyzji może opierać się na osiąg­nięciach badań operacyjnych , które pozwalają wybie­rać decyzje optymalne na podstawie danych szczegóło­wych.W sferze polityki formalizacja metod formułowania decyzji jest niebywale utrudniona, głównie z powodu niemożności jednoznacznego, a zarazem konkretnego (wymiernego) wyznaczenia celu działania, a także dla­tego, że celem tym mogą być wartości, w stosunku do których formalizacja jest wręcz niemożliwa.

0 Comments : 12.9.16

NAJLEPSZY WYBÓR

„Najlepszy” wybór zależy w znacznym stopniu od tego, w jakich warunkach podejmuje się de­cyzję, tzn. jak określony jest wynik. Mogą to być: warunki pewności, kiedy znany jest skutek (wynik) określonego działania przed jego realizacją; warunki tego typu nie występują lub też występują bardzo rzadko w sferze działań politycznych; 2) wa­runki ryzyka, kiedy znane jest jedynie określo­ne prawdopodobieństwo realizacji danego wyniku; te­ka sytuacja jest charakterystyczna dla zjawisk politycz­nych; 3) warunki niepewności, kiedy nie są znane prawdopodobieństwa wyników określonego spo­sobu działań; takie sytuacje w dziedzinie polityki zda­rzają się głównie wtedy, gdy podejmuje się decyzje ad hoc, bez możliwości wcześniejszego rozpoznania sytua­cji w sytuacji politycznie przymusowej.

0 Comments : 12.9.16

NIEZBĘDNA PRÓBA

Niezbędna jest także próba wyznaczenia ich wpływu na interesującą nas sy­tuację. Takie działania umożliwią realną ocenę prawdo­podobnych skutków podejmowanych decyzji. Można także zmniejszać liczbę czynników niestercwnych przez wybór określonej taktyki działania. Od zakresu i liczby wiarygodnych informacji zależy w znacznej mierze optymalna decyzja. Szukając najlepszego rozwiązania problemu pożądane są wszel­kie ekspertyzy specjalistów, działaczy, ośrodków bada­nia opinii publicznej itp. Najważniejsze jest, aby zbiór informacji o danym problemie był wiarygodny, a posz­czególne informacje istotne dla jego rozwiązania.Rozwiązanie problemu polega na wyborze „najlep­szego” z rozważanych sposobów działania. Podjęcie de­cyzji — to postanowienie realizacji wybranego sposo­bu działania.

0 Comments : 12.9.16

W SFERZE POLITYKI

W sferze po­lityki takim kryterium powinno być maksymalne za­spokojenie potrzeb całego społeczeństwa. Wiadomo jed­nak, że nigdy nie zrealizuje się pragnień wszystkich, że stosuje się określone priorytety wobec poszczególnych grup społecznych, warunków historycznych, etapu rea­lizacji celu itp. Wiadomo też, że realizacja potrzeb jed- nej grupy społecznej powoduje jednoczesne niezreali­zowanie potrzeby innych grup. Za takie wymierne kry­terium należałoby zatem — jak się wydaje — uznać „minimalizację kosztów społecznych”.Zdawanie sobie sprawy z istnienia czynników niesterownych jest niesłychanie istotne i wszelkie po­stępowanie optymalizacyjne nie biorące ich pod uwagę jest z góry skazane na niepowodzenie. Przy szukaniu optymalnego rozwiązania problemu konieczne jest zi­dentyfikowanie tych czynników.

0 Comments : 12.9.16

SPOSÓB DZIAŁANIA

Nie zawsze przy tym dla realizatorów jest oczywisty stosunek wynikania między celem pośrednim a końcowym.Należy jeszcze podkreślić, że zamierzone cele mogą zmieniać się w czasie, co musi powodować weryfikację nie tylko celów, ale i sposobów ich realizacji. Z tego faktu należałoby sobie zdawać spnawę przed formuło­waniem celów politycznych.Sposobów działania i realizowania formułowa­nych celów politycznych może być bardzo wiele. W sfe­rze zjawisk politycznych nigdy nie bierze się pod uwa­gę wszystkich możliwych sposobów realizacji, a jedynie takie, które ze względu na przyjętą hierarchię wartości zapewniają utrzymanie władzy, gwarantują zachowanie równowagi społecznej, powodują jak najmniejsze kosz­ty społeczne. Rozważania nad problemem, „który ze sposobów realizacji będzie najlepszy?”, muszą opierać się na określonym wymiernym kryterium.

0 Comments : 12.9.16

SKŁADNIK SYTUACJI

W takich wy­padkach hierarchia wartości może być niejednakowa dla decydujących i realizatorów, co w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, kiedy decyzja jest opty­malna, natomiast jej realizacja temu kryterium nie od­powiada. Konieczne są zatem szczegółowe instrukcje dotyczące realizacji, zapobiegające zmianie założeń opty­malizacyjnych. Ten składnik sytuacji decyzyjnej powinien charakteryzować się konkretnością, lepiej jest bowiem z punktu widzenia procedury optymalizacyjnej, gdy po­żądany cel daje się szczegółowo sformułować. To z ko­lei powoduje, że spośród możliwych środków jego rea­lizacji łatwiej wyznaczyć środki najlepsze, zanalizować ich wszystkie wady i zalety, ustalić społeczne koszty realizacji danego celu.

0 Comments : 12.9.16

PREFERENCJE SPOŁECZNE

Ustalenia wymagają także preferencje społeczne i cały zespół zagadnień, o których wcześniej mówiliśmy. Zoptyma­lizowanie tego etapu powinno polegać na zapewnieniu wszechstronnej informacji o sytuacji społecznej, aby łatwo było wyodrębniać problemy rzeczywiście ‚wyma­gające rozwiązania. Postawienie problemu sugeruje zwykle propozycję jego rozwiązania, przy czym pożą­dane byłoby przedstawienie przewidywanych, społecz­nych skutków określonych posunięć. Decydujący — to zwykle organizacja lub in­stytucja społeczna, która powinna dysponować — ogól­nie biorąc — odpowiednimi kwalifikacjami do podej­mowania decyzji politycznych, -kwalifikacje te, bo nie tylko indywidualne cechy osobowościowe, ale także sprawność działania, szybkość realizacji społecznych zapotrzebowań. Może zdarzyć się tak, że jedna osoba podejmuje decyzję, a druga ją realizuje.

0 Comments : 12.9.16

MODELOWY PUNKT WYJŚCIA

Modelowym punktem wyjścia procesu decyzyjnego jest określona sytuacja, w której muszą -wystąpić na­stępujące jej elementy:problem, który wymaga rozwiązania;osoba lub zespół osób (decydujący), którym zależy na rozwiązaniu problemu;cel (wynik), który jest pożądany i który ma war­tość dodatnią dla decydenta;nieznajomość najlepszego sposobu rozwiązania problemu, inaczej też — stan wątpliwości co do tego, który wybór jest najlepszy;czynniki, które mają wpływ na wynik, a nie pod­dają się sterowaniu;zbiór informacji o danym problemie . W odniesieniu do zjawisk politycznych „prob­lemem” wymagającym rozwiązania będą określone in­teresy społeczne, a raczej konflikty między grupami ludzi reprezentujących odmienne interesy.

0 Comments : 12.9.16

WARUNKI OPTYMALNOŚCI

Pomocna w tym, aby ex antę mówić o zoptyma­lizowanej decyzji politycznej jest przede wszystkim analiza historyczna procesu decyzyjnego w dziedzinie polityki, następnie oparta na naukowych podstawach umiejętność przewidywania zjawisk społecznych, a tak­że umiejętność „wyliczania” określonego prawdopodo­bieństwa interesujących zjawisk. Warunki optymalno- ści decy zji politycznej muszą uwzględniać czynniki, któ­re najbardziej przyczyniają się do efektywności społecz­nej decyzji, które to warunki kształtują się lub istnieją przed jej podjęciem. Powinny one także uwzględniać przewidywane warunki realizacji tej decyzji. Zanalizujmy zatem proces decyzyjny i spróbujmy znaleźć takie jego etapy, w których jest możliwa inge­rencja w kierunku sformułowania decyzji „najlepszej”, inaczej mówiąc — spróbujmy znaleźć te części procesu decyzyjnego, które poddają się sterowaniu.

0 Comments : 12.9.16

Następna strona »